BT6: Thông qua thoái vốn tại Bê tông Ly tâm Dung Quất và 620 Quảng Ngãi

Quyết định được công ty lập ngày 30/8/2012.

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

CÁC TIN LIÊN QUAN

0931 808388

Call Now